بایگانی برچسب برای: صادرات ترکیه

ترکیه بیشترین صادرات خشکبار را به کشورهای اروپایی انجام داد